eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Základné informácie o projekte

Projekt je primárne určený na vzdelávanie sudcov, prokurátorov, justičných čakateľov, právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov v oblasti práva Európskej únie a schengenského acquis.
Okrem vzdelávania je súčasťou projektu aj analýza uplatňovania schengenského acquis v Slovenskej republike.

Celkovým cieľom projektu je prispieť k posilneniu súdnictva a zlepšiť jeho rozhodovaciu činnosť prostredníctvom efektívneho ďalšieho vzdelávania slovenských sudcov a prokurátorov v oblasti práva Európskej únie a schengenského acquis, a tým zabezpečiť pre občanov Slovenskej republiky efektívnejšiu vymožiteľnosť práva v súlade s princípmi Európskej únie.

Projekt je realizovaný od 26. augusta 2009 do 30. apríla 2011.

Projekt realizuje občianske združenie EUROIURIS – Európske právne centrum a Justičná akadémia Slovenskej republiky.

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.