eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Sekundárne pramene – predpisy

« Justičná spolupráca v trestných veciach

« Policajná spolupráca v trestných veciach

« Schengenský informačný systém a SIRENE

« Ochrana osobných údajov

« Cudzinecká, vízová a azylová politika

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.