eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Judikatúra súdneho dvora EU

rozsudok SD zo 16. júna 2005, C‑105/03, Maria Pupino

 • policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
 • články 34 EÚ a 35 EÚ
 • rámcové rozhodnutie 2001/220/SVV
 • postavenie obetí v trestnom konaní
 • ochrana zraniteľných osôb
 • výsluch maloletých svedkov
 • účinok rámcového rozhodnutia

rozsudok SD z 10. marca 2005, C‑469/03, Filomeno Mario Miraglia,

 • Článok 54 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda
 • Zásada ne bis in idem
 • Pôsobnosť
 • Rozhodnutie justičných orgánov členského štátu o skončení trestného stíhania osoby z jediného dôvodu začatia podobného konania v inom členskom štáte

rozsudok SD z 9. marca 2006, C‑436/04, Leopold Henri Van Esbroeck,

 • Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda
 • Články 54 a 71
 • Zásada ne bis in idem
 • Uplatnenie ratione temporis
 • Pojem ‚ten istý čin‘
 • Dovoz a vývoz omamných látok stíhaný v rôznych zmluvných štátoch

rozsudok SD z 3. októbra 2006, C‑241/05, Nicolae Bot proti Préfet du Val-de-Marne

 • Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda
 • článok 20 ods. 1
 • podmienky pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú vízovú povinnosť
 • maximálna dĺžka pobytu v trvaní troch mesiacov počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa prvého vstupu do schengenského priestoru
 • za sebou nasledujúce pobyty
 • Pojem ‚prvý vstup‘

rozsudok SD z 18. júla 2007, C‑288/05, Jürgen Kretzinger,

 • Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda
 • Článok 54
 • Zásada ‚ne bis in idem‘
 • Pojem ‚ten istý čin‘
 • Pašované cigarety
 • Dovoz do viacerých zmluvných štátov
 • Trestné stíhania v rôznych zmluvných štátoch
 • Pojem ‚vykonanie‘ trestu
 • Podmienečný odklad výkonu trestu
 • Započítanie krátkodobej väzby
 • Európsky zatykač

rozsudok SD z 3. mája 2007, C‑303/05, Advocaten voor de Wereld VZW proti Leden van de Ministerraad

 • policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
 • Článok 6 ods. 2 a článok 34 ods. 2 písm. b) EÚ
 • Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
 • Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
 • Aproximácia vnútroštátnych právnych predpisov
 • Odstránenie overenia dvojitej trestnosti
 • Platnosť

rozsudok SD z 11. decembra 2008, C‑297/07, Klaus Bourquain

 • Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda
 • Článok 54
 • Zásada ne bis in idem
 • Pôsobnosť
 • Odsúdenie v konaní proti ušlému za tie isté činy
 • Pojem ‚právoplatne odsúdený‘
 • Procesné pravidlá vnútroštátneho práva
 • Pojem ‚sankcia, ktorá už nemôže byť vykonaná

rozsudok SD z 22. decembra 2008, C‑491/07, Vladimír Turanský

 • Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda
 • Článok 54
 • Zásada ne bis in idem
 • Pôsobnosť
 • Pojem ‚právoplatne odsúdený‘
 • Rozhodnutie, ktorým policajný orgán nariadil zastavenie trestného stíhania
 • Rozhodnutie, ktoré nevylučuje obžalobu a nemá účinok ne bis in idem podľa vnútroštátneho práva

rozsudok SD zo17. júla 2008, C‑66/08, Szymon Kozłowský

 • policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
 • Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
 • Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
 • Článok 4 bod 6
 • Dôvod na nepovinné nevykonanie európskeho zatykača
 • Výklad termínov ‚má trvalý pobyt‘ a ‚zdržiava sa‘ vo vykonávajúcom členskom štáte

rozsudok SD zo 6. októbra 2009, C‑123/08, Dominico Wolzenburg

 • policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
 • rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
 • Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
 • Článok 4 bod 6
 • Dôvod pre nepovinné nevykonanie európskeho zatykača
 • Vykonanie vo vnútroštátnom práve
 • zadržaná osoba, ktorá je štátnym príslušníkom vydávajúceho členského štátu
 • nevykonanie európskeho zatykača vykonávajúcim členským štátom podmienené pobytom na jeho území počas obdobia piatich rokov
 • Článok 12 ES

rozsudok SD z 12. augusta 2008, C‑296/08 PPU, Goicoechea

 • policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
 • Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
 • Články 31 a 32
 • Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
 • Možnosť členského štátu vykonávajúceho žiadosť o vydanie uplatniť dohovor prijatý pred 1. januárom 2004, ale uplatniteľný v tomto členskom štáte až po tomto dátume

rozsudok z 1. decembra 2008, C‑388/08 PPU, Artur Leymann a Aleksej Pustovarovov

 • Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
 • Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
 • Článok 27
 • Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
 • Zásada špeciality
 • Konanie o udelení súhlasu

rozsudok SD 1. októbra 2010, C‑205/09, Emil Eredics a Mária Vassné Sápi,

 • policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
 • Rámcové rozhodnutie 2001/220/SVV
 • Postavenie obetí v trestnom konaní
 • Pojem ‚obeť‘
 • Právnická osoba
 • Mediácia v rámci trestného konania
 • Spôsoby uplatnenia

rozsudok SD zo 16. novembra 2010, C‑261/09, Gaetano Mantella

 • súdna spolupráca v trestných veciach
 • Európsky zatykač
 • Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
 • Článok 3 bod 2
 • Ne bis in idem
 • Pojem ‚rovnaké trestné činy‘
 • Možnosť vykonávajúceho súdneho orgánu odmietnuť vykonanie európskeho zatykača
 • Konečný rozsudok v členskom štáte vydávajúcom zatykač
 • Držba omamných látok
 • Obchodovanie s omamnými látkami
 • Zločinecká skupina“

rozsudok SD z 21. októbra 2010, C‑306/09, I. B.

 • policajná a súdna spolupráca v trestných veciach
 • Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV
 • Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
 • Článok 4
 • Dôvody na nepovinné nevykonanie
 • Článok 4 bod 6
 • Zatykač vydaný na účely výkonu trestu
 • Článok 5
 • Záruky, ktoré musí poskytnúť vydávajúci členský štát
 • Článok 5 bod 1
 • Odsúdenie v neprítomnosti
 • Článok 5 bod 3
 • Zatykač vydaný na účely trestného stíhania
 • Vydanie podliehajúce podmienke, že vyžiadaná osoba bude vrátená do vykonávajúceho členského štátu
 • Spoločné uplatnenie bodov 1 a 3 článku 5
 • Zlučiteľnosť

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.