eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Vzdelávanie justície.

V rámci projektu sa uskutoční 100 jednodňových vzdelávacích aktivít pre sudcov, prokurátorov, justičných čakateľov, právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov, ktoré budú zamerané na problematiku práva Európskej únie a schengenského acquis.

Realizácia seminárov bude prebiehať predovšetkým vo vzdelávacích zariadeniach Justičnej akadémie v Omšení a v Pezinku, ale aj v regionálnych pracoviskách v mieste sídla krajských súdov.

Účastníkom seminárov budú poskytnuté odborné publikácie z oblasti práva Európskej únie a schengenského acquis, ktoré im budú poskytovať usmernenia v aplikačnej praxi. Publikácie sa budú týkať nasledujúcich oblastí: schengenské acquis, primárne právo EÚ, sekundárne právo EÚ, Súdny systém EÚ a komentovaný Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Spolu 54 účastníkov absolvuje trojdňový študijný pobyt na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev v Luxemburgu (2 dni) a Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu (1 deň).

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.