eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Analýza slovenskej legislatívy

Výskumná činnosť projektu je zameraná na analýzu vybranej slovenskej legislatívy a rozhodovacej praxe slovenských justičných orgánov v oblasti schengenského acquis, ako aj na návrhy legislatívnych opatrení v tejto oblasti.

Analýza slovenskej legislatívy, ktorá napomáha uplatňovaniu Schengenského acqius je rozdelená na dve oblasti:

  1. Justičnej spolupráce v trestných veciach (spolupráca slovenských súdov v trestnom súdnom konaní)
  2.  
  3. Policajnej spolupráce v trestných veciach (spolupráca policajných orgánov v trestnom súdnom konaní a cezhraničná spolupráca v trestnej oblasti) a činnosti a spolupráce správnych orgánov v oblasti cudzineckej, vízovej a azylovej politiky

V rámci výskumu oboch oblastiach sú navrhnuté aj konkrétne legislatívne opatrenia, ktorých prijatie by napomohlo k efektívnejšiemu uplatňovaniu Schengenského acquis v Slovenskej republike.

Podrobnosti k navrhovaným legislatívnym opatreniam:

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.