eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Návrhy legislatívnych alebo technických opatrení k európskemu zatýkaciemu rozkazu

  1. Je vhodné ďalej analyzovať odporúčania zo 4. kola vzájomného hodnotenia, ktoré neboli doposiaľ zapracované, najmä postupy orgánov prípravného konania – súhlas s podaním návrhu na vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu a pokračovať v jazykovom vzdelávaní sudcov a prokurátorov.
  2. Je nevyhnutné v čo najkratšom čase zabezpečiť údaje o Slovenskej republike do Atlasu EZR.
  3. Kontaktné body Európskej justičnej siete za Slovenskú republiku by mali iniciovať úpravu formulára EZR v časti EAW Wizard tak, aby ho slovenské orgány mohli využívať na vypracovanie EZR. To znamená, že slovenská verzia formulára by mala byť totožná s prílohou č. 1 implementačného zákona. Inak bude tento veľmi dobrý elektronický nástroj nefunkčný, pretože takto vyplnený európsky zatýkací rozkaz nespĺňa požiadavky európskeho zatýkacieho rozkazu podľa platnej a účinnej (ale i budúcej) právnej úpravy. Justičné orgány by nepochybne privítali možnosť elektronického vypĺňania formulára, ktorý bol vypracovaný s cieľom uľahčiť im prácu.
  4. Je potrebné zvážiť transpozíciu čl. 4 odsek 6 a čl. 5 odsek 3 rámcového rozhodnutia.
  5. Je vhodné sledovať aplikáciu novej právnej úpravy a odstrániť naznačené nedostatky i prípadné nedostatky, ktoré sa objavia v praxi.
  6. V súčasnosti absentuje databáza súdnych rozhodnutí (vrátane rozhodnutí Najvyššieho súdu), ktorá by sa týkala osobitne problematiky európskeho zatýkacieho rozkazu. Bolo by vhodné jej vytvorenie.
  7. Je potrebné sprístupniť databázu Ministerstva spravodlivosti SR k zásade špeciality orgánom činným v trestnom konaní.

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.