eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Návrhy legislatívnych alebo technických opatrení k činnosti a spolupráci správnych orgánov v oblasti cudzineckej, vízovej a azylovej politiky

V rámci kvalifikačnej smernice Rady 2004/83/ES z 29.apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany:

 1. Zoznam aktérov ochrany je vyčerpávajúca (čl. 7) + ochrana musí byť účinná a trvalá
 2. Vnútroštátna ochrana (alternatíva presídlenia) (čl.8) –podmienky pre uplatnenie sa sprísňujú (žiadateľ musí mať možnosť odcestovať do alternatívnej lokality, získať možnosť prijatia a usadenia sa)
 3. Súvislosť medzi činmi a dôvodmi prenasledovania - (čl. 9) – doplnenie spojenia medzi činmi prenasledovania a absenciou ochrany
 4. Aproximácia práv oboch kategórií medzinárodnej ochrany ( čl . 24 - 34) (definícia rodinných príslušníkov sa rozširuje, definujú sa širšie práva osôb pod medzinárodnou ochranou)

V rámci procedurálnej smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca:

 1. povinnosť pre členské štáty vytvoriť programy základnej a nadväznej odbornej prípravy pre pracovníkov poverených skúmaním žiadostí a prípravy pre pracovníkov poverených skúmaním žiadostí a prijímaním rozhodnutí o medzinárodnej ochrane – zoznam oblastí (čl.4)
 2. poskytovanie informácie a poradenstvo na hraničných priechodoch a v detenčných zariadeniach čl. 7),
 3. požiadavky na pohovor (čl. 14) – vždy, keď je to možné tlmočník a osoba, ktorá vedie pohovor majú byť rovnakého pohlavia ako žiadateľ, ak on o to požiada,
 4. obsah osobného pohovoru ( čl. 15) – žiadateľa má mať primeranú príležitosť predložiť prvky predbežne na zdôvodnenie žiadosti, ktoré môžu chýbať, alebo nezrovnalosti, ktoré ma vo svojich vyhláseniach,
 5. prepis a správa s osobitných pohovorov čl. 16 povinnosť vyhotovovať podrobné správy a možnosť audionahrávania,
 6. lekárske správy čl.17 povinnosť umožniť na žiadosť žiadateľov vykonanie lekárskej prehliadky, aby mohli podložiť tvrdenia tykajúce sa prenasledovania alebo vážneho bezprávia v minulosti + poskytnutie žiadateľom primeranú lehotu a ak existujú primerané dôvody domnievať sa že žiadateľ trpí post – traumatickou stresovou poruchou,
 7. poskytovanie bezplatnej právnej pomoci (čl.18) v azylovom konaní v prvej aj druhej inštancii,
 8. sprístupnenie“ utajovaných informácií“ spise aspoň právnemu zástupcovi, ktorý podstúpil bezpečnostnú previerku (čl.19),
 9. žiadatelia osobitnými procedurálnymi potrebami (čl. 20) osobitná kategória osôb, ktorých žiadosť nemôže byť zamietnutá ako zjavne neopodstatnená,
 10. lehota na vydanie rozhodnutia v konaní sa stanovuje na 6 mesiacov možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov v zložitých prípadoch.

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.