eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Návrhy legislatívnych alebo technických opatrení k policajnej spolupráci v trestných veciach (spolupráca policajných orgánov v trestnom súdnom konaní a cezhraničná spolupráca v trestnej oblasti)

  1. Umožniť zmenu dohody medzi Europolom a Eurojustom, ktorá zabezpečí vzájomné systematické odovzdávanie relevantných informácií a najmä možnosť Eurojustu iniciovať otvorenie analytických pracovných súborov Europolu, zapojiť sa do nich a získať z nich potrebné informácie, zúčastniť sa príslušných rokovaní štátov do nich prispievajúcich a pod. a to všetko s cieľom podporiť justičnú spoluprácu v trestných veciach.

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.