eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Návrhy legislatívnych alebo technických opatrení k uplatňovaniu zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu

  1. Urýchlene pripraviť návrh transpozičného zákona a predložiť ho do legislatívneho procesu
  2. Pripraviť systematické vzdelávanie po prijatí novej právnej úpravy pre dotknuté subjekty
  3. Vypracovať tlačivá pre plnenie informačnej pomoci na odbremenenie administratívnej záťaže súdov
  4. Aktívne sa podieľať na tvorbe pomôcok v rámci Európskej justičnej siete.

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.