eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Návrhy legislatívnych alebo technických opatrení k uplatňovaniu zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie

  1. V legislatívnom procese preskúmať označené problematické časti zákona
  2. Pripraviť systematické vzdelávanie po prijatí novej právnej úpravy pre dotknuté subjekty
  3. Vypracovať tlačivá pre plnenie informačnej pomoci na odbremenenie administratívnej záťaže súdov
  4. Aktívne sa podieľať na tvorbe pomôcok v rámci Európskej justičnej siete.
  5. Získavať poznatky z aplikačnej praxe a v primeranej lehote ich vyhodnotiť a pripraviť zmeny právnej úpravy, ak budú potrebné.

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.